INTEGRITETSPOLICY

ALLMÄNT

Denna Integritetspolicy beskriver hur Citronelles (Citronelles Agenturer AB, org. nr556876-4327) nedan benämnd Citronelles, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna policy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags- och personuppgifter till oss.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Citronelles är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning (GDPR). 

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi mottar och behandlar regelbundet personuppgifter i vår affärsverksamhet. “Personuppgifter” är all slags information som kan knytas till en levande person. 

Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter som vi får direkt från dig, när du genomför ett köp, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, skickar email till oss eller kommunicerar med oss genom andra kanaler. Vi behandlar ibland även personuppgifter som insamlats via publika eller andra externt tillgängliga källor.

Vi behandlar huvudsakligen följande personuppgifter:

 • Grundläggande kontaktinformation, såsom ditt namn och kontaktuppgifter (email, adress(er), telefonnummer). Om du representerar ett företag samlar vi även in uppgifter om företagets namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och din titel/position.
 • Annan information relaterad till dig som du har försett oss med

LAGLIG GRUND FÖR INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, såsom beskrivs nedan. 

Syfte 1: För att leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

 • Laglig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)
 • Vilka personuppgifter lagras: Namn på kontaktperson, faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer och e-postadress, samt företagsnamn, organisationsnummer och/eller VAT nr om du representerar ett företag. 
 • Lagringstid: Tre år efter att du senast varit aktiv hos Citronelles, till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakta vår kundtjänst

Syfte 2: För att kommunicera Citronelles tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

 • Laglig grund: Intresseavvägning
 • Vilka personuppgifter lagras: Emailadress, samt även namn på kontaktperson, faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer och e-postadress om du har försett oss med det. Om du representerar ett företag och har försett oss med företagsnamn, organisationsnummer och/eller VAT nr lagras även det. 
 • Lagringstid: Tre år efter att du senast varit aktiv hos Konditori Edsviken, till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakta vår kundtjänst

Syfte 3: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen

 • Laglig grund: Förpliktelse enligt gällande lag
 • Vilka personuppgifter lagras: Namn på kontaktperson, faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer och e-postadress, samt företagsnamn, organisationsnummer och/eller VAT nr om du representerar ett företag. 
 • Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. När uppgifterna inte längre behövs kommer de att raderas eller anonymiseras. Citronelles kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen. 

UTLÄMNANDE TILL TREDJE PART

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer och affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

SÄKERHET & INFORMATIONSSKYDD

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige.

ANVÄNDER VI OSS AV COOKIES?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter: 

 • Rätt att ta del av uppgifterna: Du har rätt till att begära mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse, invändning, radering och begränsning: Om personuppgifterna som vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade, kompletterade eller raderade. Du har till exempel rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre behövs för ändamålet för vilket de samlades in, så länge vi inte måste spara dina uppgifter enligt lag eller för att försvara ett rättsligt anspråk. Om du inte håller med om en intresseavvägning vi har gjort kan du också invända mot behandlingen, till exempel gällande marknadsföring, eller be oss att begränsa den, genom att kontakta oss. 

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Citronelles äger rätt att vid behov ändra och komplettera Integritetspolicyn.

KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Citronelles Agenturer AB
Nyodlingsvägen 31
191 43 Sollentuna
SWEDEN
Phone: +46 (0)8 626 90 40
E-mail: info@citronelles.com
Organisation no: 556876-4327

Denna Integritetspolicy fastställdes av Citronelles Agenturer 2019-03-01.